niedziela, 7 września 2014

Regulamin świetlicy

1. Dbamy o czystość i porządek w świetlicy, a po skończonych zajęciach lub zabawie sprzątamy po sobie.
2. Szanujemy sprzęt będący wyposażeniem świetlicy i dbam o nie jak o swoje.
3. Nie krzyczę, ale zawsze mówię półgłosem.
4. Dbamy o czystość osobistą i estetyczny wygląd.
5. Szanujemy cudzą własność i nie przywłaszczamy jej sobie.
6. Opiekujemy się i pomagamy młodszym koleżankom i kolegom.
7. Nie obmawiamy innych, nie przezywamy ich i dotrzymujemy danego słowa.
8. Chętnie korzystamy z pomocy oferowanej przez nauczyciela, a lekcje odrabiam starannie.
9. Znamy i stosujemy elementarne zasady grzeczności, tj. proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry i do widzenia.
10. Słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.
11. Stosuję się do poleceń nauczyciela oraz innych pracowników szkoły.
12. Potrafimy zgodnie bawić się i pracować w grupie.
13. Ponosimy odpowiedzialność za własne postępowanie, umiemy pogodzić się z przegraną.
14. Dbamy o piękno języka polskiego, nie używamy brzydkich wyrazów.
15. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach organizowanych w świetlicy, zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień.
16. Przestrzegany zasad bezpieczeństwa podczas zajęć świetlicowych i zabaw na powietrzu.
17. Za zgodą nauczyciela możemy wyjść ze świetlicy do biblioteki szkolnej, sklepiku szkolnego, stołówki szkolnej.
18. Nie wolno nam bez pisemnej zgody rodziców, którą wcześniej pokazujemy wychowawcy, wychodzić poza teren szkoły.
19. W przypadku złego zachowania się ucznia  na zajęciach nauczyciel powiadamia o tym wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcję szkoły.
20. Za dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach świetlicowych mamy prawo do pochwał ustnych oraz pisemnych skierowanych do rodziców, wychowawców klasowych i dyrekcji szkoły.
21. Nauczyciel-wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich wychowanków oraz udziela im pomocy w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i trudnych.
22. Uczniowie mają prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w obecności nauczyciela-wychowawcy w sposób kulturalny, nie raniący niczyich uczuć.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz